DEFINICIÓ

Posted on 19 Juny 2011

0


En anglès Smart Textiles o e- textiles. Smart és una paraula anglesa. En anglès és un adjectiu que significa astut, és un tipus d’intel·ligència. Astut com a qualitat humana descriu a tota persona capaç d’usar el coneixement de l’entesa dels diferents comportaments i situacions per al propi benefici. També pot significar elegant, net, que segueix la moda. Segons el Massachusetts Institute of Technology és tota aquella cosa que pensa. Segons es formula a Textile Glossary els teixits SMART són teixits que poden sentir i reaccionar davant dels estímuls de l’entorn. Els estímuls poden ser tant mecànics, tèrmics, químics, magnètics, elèctrics, cardiovasculars, etc. . Leitat formula que són teixits que poden reaccionar davant estímuls i condicions del medi tals com canvis mecànicstèrmicsquímicselèctrics o fins i tot magnètics. Són teixits que han estat dissenyats per a respondre una situació específica d’una manera totalment determinada, no s’ha inventat cap tipus de “cervell” per saber com respondre als estímuls rebuts, simplement han estat “programats” per tal de poder donar una resposta controlada a la situació plantejada; que pot ser, per exemple, canviar de color en funció de la temperatura o conduïr electricitat si s’aplica pressió en un punt determinat del teixit. Com diu Scott “el seu camp d’aplicació està limitat a la imaginació de l’home”. Aquests articles també formen part dels anomenats Teixits d’Ús Tècnic (TUT). Els TUT han estat tècnicament dissenyats per a oferir una “resposta a exigències tècnico-qualitatives elevades (rendiment mecànic, tèrmic, durabilitat, etc.) conferint-los la aptitud d’adaptar-se a una funció específica i al seu entorn”. Moltes vegades es confonen els teixits tècnics amb teixits intel·ligents/ smart; es pot dir que els tècnics sempre tenen aquestes qualitats excepcionals, no adapten la seva resposta a un entorn determinat, en canvi els teixits smart adapten les seves característiques en funció dels estímuls rebuts.

Anuncis